CENÍK

Ceník půjčovného skitouringového vybavení

1 den 2-3 dny 4-7 dnů 8 a více dnů záloha
skialp set* 990,– 820,– 700,– 650,– 12.000,–
lyže, pásy a hole 720,– 630,– 560,– 510,– 10.000,–
skialpová obuv 520,– 480,– 450,– 400,– 8.000,–
hole 190,– 120,– 110,– 100,– 1.500,–

Ceny půjčovného od 1 měsíce více volejte +420608769064

Ceník půjčovného na večerní fitnes skialp

18.00 – 21.00 h záloha
komplet skialp set* 800,– 12.000,–

(v ceně zapůjčení čelovky a malého batohu)

Ceník skitouringových túr

Túry jsou vedeny certifikovaným horským vůdcem IFMGA.

půldenní jednodenní
skupina max. 6 osob 3.800,– 5.500,–

Více informací k jednodenním a půldenním túrám najdete zde.

Vaši poptávku na půjčení směřujte přímo na e-mail (skitourcentrum@gmail.com), kde napíšete vaše jméno, telefonní kontakt, požadovanou velikost obuvi, výšku člověka a jestli bude skialp set pro muže či ženu, případně váš požadavek. My vám odpovíme a rezervaci potvrdíme, případně upřesníme. Nebo vyplníte přímo rezervační formulář on-line. Na objednávky přes SMS, telefon, Facebook, Messenger a jiné sociální média nejsme schopni reagovat.
Pokud chcete vybavení, co jste od nás již měli půjčené a byli jste spokojeni, napište to do poznámky, že chcete znova. Zajistíme vám to stejné.

Dále máte možnost si půjčit další vybavení pro horolezectví, skialpinismus, pohyb po ledovci či vysokohorskou turistiku. Od firem Petzl, Mammut, Black Diamond, Pieps, Arva, ABS, Camp, Climbing Technology, SingingRock a dalších. Více informací najdete v půjčovně vybavení.

Přijímáme platební karty a platební metody (na půjčovné a i na zálohu)

Ceny půjčovného jsou v korunách, platné od 1.2.2021. Jsou uvedeny za 1 den vypůjčení.
• Skialpový set* = lyže, pásy, hole, boty.
• Pro zapůjčení potřebujete mít s sebou dva doklady (pas, řidičský průkaz, občanský průkaz …).
• Při zapůjčení skialpové výbavy na 4 a více dnů, či případně budete chtít více jak 4 skialpové sety, doporučujeme včasnou rezervaci, nejlépe telefonicky nebo mailem. Vaše rezervace bude potvrzena zasláním 50% zálohy z půjčovného na účet číslo 43-3806480297/0100 kde jako variabilní symbol uvedete vaše datum narození ve tvaru ddmmrrrr (např. 12071972 – dvanáctý červenec tisícdevětsetsedmdesátdva). Pokud rezervaci zrušíte 14 a méně dnů před datem zapůjčení, je tato záloha nevratná.
Pro trvalé obyvatele obce Dolní Morava sleva na půjčovném 40 %. Pro platné držitele Pass Sněžník sleva 10 %.

Půjčovní řád

Pro věci zapůjčené v půjčovně ve Skitour Test Centru na Dolní Moravě. Každý povinně vyplní a podepíše tento řád se seznamem zapůjčených věcí.

článek I.
Nájemce se zavazuje uhradit částku za nájem věcí a zároveň složit patřičnou zálohu uvedenou výše v ceníku. Svým podpisem stvrzuje, že se seznámil se smluvními podmínkami (viz druhá strana) a souhlasí s nimi. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou

článek II.
Pronajímatel pronajímá nájemci věci uvedené v čl. I této smlouvy a nájemce se zavazuje věc užívat za účelem a způsobem, kterým se věc obvykle užívá vzhledem ke své povaze a svému určení.
Obě smluvní strany prohlašují, že věc je předávána a přebírána ve stavu způsobilém k obvyklému užívání. Případné změny jsou zaznamenány v oddíle stav věcí při předání nájemci.

článek III.
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, uvedenou v článku I. Pronajímané věci je možné vypůjčit před termíny pronájmu, termín pronájmu je jasně stanoven ve smlouvě. Pokud nájemce vrátí vypůjčenou věc do 9:00 hodiny ráno, den vrácení se nezapočítává do lhůty půjčení. Nájemce se zavazuje uhradit za nájem věci cenu uvedenou v bodě 1., článku I. Nájemné či půjčovné je splatné předem nebo v den uzavření této smlouvy. V případě složení zálohy v hotovosti je možné se dohodnout na odečtení půjčovného ze zálohy v den vrácení.
Zapůjčení vybavení pro večerní skialp začíná od 17.30h a věci je nutné vrátit do 21.30h.

článek IV.
Nájemce nesmí dát věc do nájmu třetí osobě a není oprávněn provádět na věcech žádné změny. Smlouva zaniká po navrácení věcí, písemně, dohodou a vyrovnáním obou smluvních stran.

článek V.
Nájemce se zavazuje, že se bude o předmět nájemní smlouvy řádně starat a užívat jej tak, aby nedošlo k poškození, zničení, ztrátě, nebo k nepřiměřenému opotřebení zapůjčené věci. V případě jakékoliv ztráty nebo úplného zničení věci v dohodnuté době pronájmu se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli hodnotu (výše zálohy) věci, dle bodu I. Této smlouvy. V případě poškození věci se nájemce při vrácení zavazuje uhradit pronajímateli věci poměrnou část dohodnuté hodnoty (zálohy) věci, odpovídající míře poškození. Výše částky bude stanovena při převzetí  věci pronajímatelem.

článek VI.
Vrátí-li nájemce věc po dohodnuté době v nájemní smlouvě nebo po uplynutí výpovědní lhůty, je povinen hradit nájemné až do vrácení věci a navíc uhradit poplatek z prodlení ve výši denní sazby nájemného za každý den prodlení. V případě ztráty, nebo zničení věci, platí tyto povinnosti nájemce až do doby, kdy zničení, nebo ztrátu věci pronajímateli písemně ohlásí.

článek VII.
Při vrácení věci pronajímateli je nájemce povinen předložit pronajímateli svůj stejnopis nájemní smlouvy, na kterém bude potvrzeno vrácení věci a její stav. Při vrácení věci před dohodnutým termínem se nájemné nevrací.

článek VIII.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem převzetí věci nájemcem, je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nich nájemce i pronajímatel obdrží po jednom stejnopise.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotčená osoba společnosti Rock Art Studio s.r.o., IČO 27774953, DIČ: CZ27774953, se sídlem K Hájku 2968, 738 01, Frýdek-Místek (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, číslo občanského průkazu nebo pasu či jiného dokladu a adresa
Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, číslo OP nebo jiného dokladu a adresa je nutné zpracovat za účelem komunikace ohledně poskytování služeb. Tyto údaje budou správcem a provozovatelem zpracovány po dobu 5 let.

Zpracování osobních údajů
Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotčená osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu skitour@rockart.cz nebo dopisu na adresu Skitour Centrum, Velká Morava 35, 561 69 Dolní Morava.

Práva na opravu, zapomenutí a přístup k osobním údajům dotčené osoby
Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:vzít souhlas kdykoliv zpět,
• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
• požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.